Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Wie we zijn

Wij zijn Addmark. Addmark is een vennootschap onder firma. Wij zijn gevestigd in Goes en staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74367854

Artikel 2. Laten we aan de slag gaan

Een overeenkomst komt tot stand als jij ons vraagt om voor jou aan de slag te gaan en wij die opdracht schriftelijk aanvaarden dan wel zodra wij de door jou getekende offerte bevestigen of als wij starten met de werkzaamheden. Als wij eerst een offerte sturen is die vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn staat vermeld. Daarna is de offerte automatisch komen te vervallen, tenzij deze door Addmark langer gestand wordt gedaan. Addmark mag offertes herroepen. We werken met elkaar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Jij bent in die relatie opdrachtgever en Addmark is opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanvullende opdracht of vervolgopdracht. Eventuele algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die jij gebruikt, kunnen wij helaas niet accepteren en zijn op onze samenwerking niet van toepassing.  

Artikel 3. Hoe wij werken

Als we voor je aan de slag gaan, doen we ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Het staat ons vrij om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven. Op Addmark rust een inspanningsverplichting. De verplichting tot het uitvoeren van de door ons afgesproken werkzaamheden wordt aangegaan door de onderneming Addmark. Dat geldt ook als met jou een vaste contactpersoon is afgesproken. Die betreffende persoon is dan niet verplicht om de opdracht zelf uit te voeren. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bestuurders en/of werknemers van Addmark zijn nooit persoonlijk aansprakelijk voor de uitvoering van een opdracht. 

Het is voor de uitvoering van onze werkzaamheden belangrijk dat wij beschikken over alle relevante en juiste gegevens en materialen en dat wij toegang hebben tot software. Als opdrachtgever dien je daarvoor voor jouw rekening en risico te zorgen. Als gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst niet juist zijn, deze niet op tijd door ons zijn ontvangen en/of aangeleverd apparatuur, materiaal of software ondeugdelijk is, is Addmark niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die daaruit kan ontstaan, op welke manier dan ook.  

Als Addmark op jouw verzoek werkzaamheden gaat uitvoeren op het gebied van zoekmachine-adverteren (SEA) en zoekmachine-optimalisatie (SEO), zullen wij ons naar beste kunnen inspannen, maar verbinden wij ons niet tot het bereiken van een concreet resultaat. Aan eventuele mededelingen die wij doen over potentiële resultaten, kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het zijn slechts indicaties. Addmark kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste informatie die op jouw website of via andere digitale kanalen wordt verspreid. Addmark is ook niet aansprakelijk voor een beschadiging, verlies of vernietiging van materialen, voorwerpen of fysieke en/of digitale producten en gegevens die aan Addmark ter beschikking zijn gesteld of door Addmark worden gebruikt.  

Gedurende de overeenkomst tussen jou als opdrachtgever en Addmark als opdrachtnemer spreken wij af dat jij niet een derde opdracht geeft om de tussen ons overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.  

Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn alleen geldig als dit door ons allebei schriftelijk is bevestigd. Indien de wijziging of aanvulling financiële consequenties heeft, zullen wij hierover in overleg treden en nadere schriftelijke afspraken maken.  

Artikel 4. De duur en aard van onze afspraken en het einde daarvan

Tenzij we anders afspreken, geldt de overeenkomst die wij zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Het is ons allebei toegestaan om de overeenkomst voor onbepaalde tijd na een periode van zes maanden schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.  

Als we afspreken dat een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dan wordt de overeenkomst na afloop daarvan telkens automatisch verlengd voor de duur van twaalf maanden, tenzij we schriftelijk een andere duur afspreken. Uiterlijk een maand voorafgaand aan het aflopen van een overeenkomst voor bepaalde tijd bespreken wij met elkaar of aanvullende werkzaamheden met bijbehorende financiële afspraken gewenst of noodzakelijk zijn. Onze aanvullende afspraken moeten schriftelijk worden overeengekomen.   

Het is ons allebei toegestaan om een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De opzegging doen we schriftelijk en met vermelding van de reden. Als een overeenkomst voor bepaalde tijd door jou als opdrachtgever tussentijds wordt opgezegd, ben je gehouden om de verschuldigde betalingen voor de werkzaamheden die tot dat moment zijn verricht te voldoen en aan Addmark een compensatie te betalen vanwege het bezettingsverlies. Die compensatie stellen we hierbij vast op vijftig procent van de overeengekomen prijsafspraak of als die niet is gemaakt, van het reguliere honorarium van Addmark, te rekenen over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst. Dat is alleen anders als vast komt te staan dat het aan Addmark is toe te rekenen dat jij de overeenkomst tussentijds opzegt. Door Addmark ten behoeve van voor jou gemaakte externe kosten (zoals maar niet uitsluitend kosten voor de domeinnaam en hosting) komen te allen tijde volledig voor jouw rekening. Addmark is bij tussentijdse opzegging niet schadeplichtig.  

Als er sprake is van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou als opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrij over het vermogen kan beschikken, dan mag Addmark de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Addmark is dan niet gehouden om aan jou om een schadevergoeding te betalen. Vorderingen die Addmark op dat moment op jou heeft, zijn onmiddellijk opeisbaar.  

Addmark mag de nakoming van verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden als jij als opdrachtgever jouw verplichtingen niet (volledig) of niet op tijd nakomt of als wij vrees hebben dat jij je verplichtingen niet zult nakomen. Op Addmark bestaat dan niet de verplichting om aan jou een vergoeding van schade of kosten te betalen die daardoor op welke wijze dan ook kan ontstaan. 

Bij opschorting, staken, opzegging en/of ontbinding door Addmark ben je nog steeds verplicht om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Vorderingen die Addmark op dat moment op jou heeft, zijn dan onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben dan bovendien recht op vergoeding van de directe en indirecte schade en kosten als gevolg hiervan. Hieronder kan ook het door Addmark gederfde inkomen vallen.  

Artikel 5. Wat kost het?

Addmark werkt op basis van verschillende prijsafspraken. Een prijsafspraak is afhankelijk van specifieke wensen en op maat gemaakt. Als wij geen prijsafspraak hebben gemaakt, dan geldt ons gebruikelijke uurtarief. Ons uurtarief kunnen wij periodiek (in beginsel per 1 januari of per 1 juli) aanpassen. De prijs die door ons bij jou in rekening wordt gebracht, wordt vermeerderd met 21% btw. Onze tarieven, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Voordat door Addmark met de werkzaamheden wordt gestart, mogen wij bij een totale factuurwaarde van meer dan €5.000 een deelfactuur bij je in rekening brengen van 50% van de factuurwaarde. Na ontvangst van betaling zullen we met onze werkzaamheden beginnen. Door Addmark ten behoeve van jou als opdrachtgever betaalde kosten (zoals onkosten, reiskosten, transportkosten, facturen van ingeschakelde derden, etc.), komen voor jouw rekening en worden apart in rekening gebracht. Kosten die verbonden zijn aan betaalde advertenties (waaronder SEA-campagnes) dienen rechtstreeks door jou te worden voldaan, tenzij we daarover andere afspraken maken. Als wij zulke kosten voorschieten, mogen wij een extra fee bij je in rekening brengen.   

Als ons tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk dusdanig onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat van ons in redelijkheid niet kan worden verwacht om het werk te doen tegen de oorspronkelijk afgesproken prijs, dan mogen wij onze prijs verhogen. We gaan daar dan altijd met jou over in overleg. Overschrijdingen tot 10% van de offertes worden door jou als begrotingsrisico geaccepteerd. Addmark is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die kan ontstaan omdat aanvullende werkzaamheden nodig zijn of omdat wij daarover met elkaar in overleg zijn gegaan. Ten aanzien van door Addmark ingezette advertentiebudgetten (zoals maar niet limitatief voor Google Ads of adverteren op social media) stem jij er specifiek mee in dat deze 30% naar boven en naar beneden kunnen afwijken ten opzichte van de overeengekomen advertentiebudgetten. 

Artikel 6. Hoe we omgaan met privacy

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten verwerken. In onze privacyverklaring staat omschreven hoe we daarmee omgaan. Je vindt deze op www.addmark.nl.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie

We zijn allebei verplicht om zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst vertrouwelijk om te gaan met informatie die we in het kader van deze overeenkomst van elkaar of op andere manier hebben gekregen en waarover aan elkaar is gemeld dat hierop geheimhouding geldt of waaruit de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie. Het is jou niet toegestaan om vertrouwelijke informatie te kopiëren, verspreiden of aan anderen ter beschikking te stellen, tenzij wij hier vooraf schriftelijk goedkeuring voor hebben gegeven. Vertrouwelijke informatie mag door jou nooit voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor wij het met jou hebben gedeeld. Deze geheimhouding geldt ook voor jouw werknemers of door jou ingeschakelde derden waarvoor de noodzaak bestaat om kennis te nemen van vertrouwelijke informatie en het is jouw verantwoordelijkheid om met deze personen en/of partijen voorafgaand aan het delen van de vertrouwelijke informatie dezelfde geheimhoudingsverplichtingen af te spreken.  

Bij overtreding van een of meer afspraken uit deze bepaling, ben je aan Addmark een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000 per overtreding en €500 per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast hebben wij het recht om volledige schadevergoeding op jou te verhalen en/of schadeloosstelling te vorderen.  

Artikel 8. Wanneer ontvangen we graag je betaling? En wat als je niet op tijd betaalt?

Wij brengen onze werkzaamheden maandelijks in rekening, tenzij we daarover iets anders hebben afgesproken. De betalingstermijn is veertien dagen en dat is een fatale termijn. Dat betekent dat je in verzuim bent als niet op tijd is betaald. Wij hoeven dan niet eerst nog een betalingsherinnering of een aanmaning te sturen. Als betaling te laat is gedaan, brengen wij de wettelijke handelsrente en 15% incassokosten bij je in rekening met een minimum van €250 en zijn wij bevoegd om incassomaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn ook voor jouw rekening. We gaan er natuurlijk vanuit dat het niet zo ver hoeft te komen.

Als je niet op tijd betaalt, mogen wij onze werkzaamheden opschorten of helemaal staken. Daarnaast hebben wij het recht om de door ons geleverde diensten (zoals een website of campagne) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen zolang als dat door jou niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Jouw verplichting tot betaling van het verschuldigde bedrag blijft dan gewoon bestaan en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele door jou geleden directe of indirecte schade.  

Artikel 9. Soms schakelen we derden in

Als het volgens ons nodig is om derden in te schakelen en als daar kosten aan verbonden zijn, brengen we die kosten bij jou in rekening. Het inschakelen van derden doen we zorgvuldig en in overleg met jou. Een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van deze ingeschakelde derde, mogen wij namens jou aanvaarden. Addmark is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. 

Artikel 10. We werken zo snel als we kunnen

Als wij met elkaar een levertijd bespreken, geldt dit altijd als “bij benadering”. Er worden door Addmark geen garanties verstrekt. Als jij als opdrachtgever meent dat wij niet op tijd hebben geleverd, geeft dat geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en kan dat er niet leiden tot niet-nakoming van een verplichting van jou richting Addmark. Wijzigingen in de opdracht kunnen eveneens zorgen voor een langere levertijd. Addmark is daarvoor niet verantwoordelijk en kan daarvan geen verwijt worden gemaakt.  

Artikel 11. Wat is er geregeld als het niet goed gaat?

Wij doen ons uiterste best om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Als er vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden of facturen zijn, geeft je dat niet het recht om je betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen met een vordering die jij op Addmark zegt te hebben. De administratie van Addmark is leidend. Meld je klacht schriftelijk en gemotiveerd aan ons binnen veertien dagen na het opleveren van het betreffende gedeelte van de werkzaamheden of na ontvangst van de factuur als je klacht daarop ziet. Wij zullen daar dan op reageren en gezamenlijk zoeken naar een oplossing.  

Klaag je niet op tijd, dan vervallen je vorderingsrechten. Een aanspraak vervalt in ieder geval als je niet binnen één jaar schriftelijk en gemotiveerd bij Addmark geklaagd hebt, te rekenen vanaf het moment waarop je bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.  

Als een klacht gegrond is, zullen wij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals we dat afspraken, tenzij dat niet meer mogelijk is. Dat dien jij dan met bewijs aan te tonen en schriftelijk te onderbouwen. 

Mocht Addmark aansprakelijk zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Addmark in dat geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Addmark. Als de verzekeraar om welke reden dan niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Addmark beperkt tot het totaal van door ons ontvangen vergoedingen van jou over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met altijd een maximum van €5.000. Een samenhangende reeks van toerekenbare tekortkomingen, geldt als één toerekenbare tekortkoming. Ongedaanmakingsverbintenissen gelden niet. Mocht de verzekeraar niet uitkeren, dan kan AddMark dus nooit gehouden zijn tot betaling van meer dan €5.000.

Addmark is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere gevolgschade, gederfde winst, merk- of imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade als de website of hosting of SEO-software buiten gebruik is, tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes, schade door verminderde goodwill, schade die verband houdt met gebruik van door jou voorgeschreven gegevens, databestanden of software of verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens of databestanden. Addmark is ook niet aansprakelijk voor schade die door jou of derden wordt geleden als gevolg van te late, onjuiste of onvolledige informatie. Addmark is ook nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in software of andere computerprogramma’s die door ons is gebruikt of de aanwezigheid of overdracht van virussen of andere malware. Je bent zelf verantwoordelijk om de informatiedragers, software of andere door ons aangeleverde gegevens op het bestaan van eventuele virussen en dergelijke te controleren en tegen te gaan.  

Addmark is niet aansprakelijk voor fouten als jij als opdrachtgever vooraf goedkeuring hebt verleend of in de gelegenheid bent geweest om controle uit te voeren en daarvan geen gebruik hebt gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van uitingen in e-mailberichten, op social media of op websites die door ons worden geleverd of waarbij wij betrokken zijn, ligt bij jou als opdrachtgever.  

Als opdrachtgever vrijwaar je Addmark voor alle aanspraken van derden die op welke manier dan ook verband houden met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor jou zijn verricht, tenzij deze het gevolg zijn van grote nalatigheid of opzet aan de kant van Addmark. De vrijwaring geldt niet alleen ten aanzien van Addmark, maar ook voor de personen die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht. Onder deze vrijwaring vallen ook redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken van derden.  

Als Addmark de opdracht vanwege overmacht niet of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, heeft Addmark de bevoegdheid om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Addmark gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daarover in de wet en rechtspraak wordt begrepen: alle van buitenaf komende oorzaken die zijn voorzien of niet-voorzien, buiten de wil of toedoen van Addmark, waardoor het een volledige of juiste nakoming van de overeenkomst voor ons niet mogelijk is. Hieronder vallen in ieder geval: oorlog, overheidsmaatregelen, epidemie, staking, uitblijven van leveranciers, internetstoringen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen die zich bij ons of derden kunnen voordoen en die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.   

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, die verband houden met de door ons geleverde diensten en producten rusten bij Addmark. Als intellectuele eigendomsrechten bij derden liggen die aan Addmark toestemming hebben gegeven tot het gebruik daarvan, dan blijven die intellectuele eigendomsrechten bij die derden liggen Jij erkent dat de intellectuele eigendomsrechten bij ons liggen en zal als opdrachtgever daarop geen inbreuk maken. Het is verboden om diensten en producten waarop intellectueel eigendomsrecht van Addmark rust anders te gebruiken dan dat wij zijn overeengekomen.  

Het is je niet toegestaan om producten, informatie en documenten, in de ruimste zin van het woord, die wij in het kader van onze overeenkomst met jou hebben gedeeld, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden en ook niet om deze voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het door ons is gedeeld of aangeleverd. Het is jou ook niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van ons aanpassingen te maken van wat wij in het kader van de overeenkomst hebben gemaakt en/of opgeleverd.  

Als gebruik wordt gemaakt van door Addmark aan jou ter beschikking gestelde online tools en/of software dan geldt dat hiervoor aan jou slechts een recht tot gebruik wordt verstrekt en dat alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten bij de respectievelijke eigenaren berust. 

Addmark mag, als we dat willen, de kennis die we tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden hebben opgedaan, voor andere doeleinden of bij andere klanten gebruiken. Daarbij mag uiteraard geen vertrouwelijke informatie van jou als opdrachtgever bij derden terecht komen. Wij mogen ook gedurende en na afloop van onze overeenkomst het bestaan van onze samenwerking en relatie met naam en logo vermelden op de website van Addmark, op social media en andere online kanalen. 

Het is jouw verantwoordelijkheid dat producten, diensten en/of objecten die door of namens jou aan Addmark worden aangeleverd met de opdracht aan Addmark om die te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden niet worden beperkt door een intellectueel eigendomsrecht van een ander. Mocht er toch sprake zijn van een inbreuk op intellectuele eigendomsrecht van een derde, dan is Addmark daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk en wordt Addmark door jou gevrijwaard voor alle eventuele aanspraken van derden en te maken kosten die daarmee verband houden.

Artikel 13. Onze mensen zijn belangrijk voor ons

We zijn zuinig op ons personeel. Het is jou tijdens onze overeenkomst niet toegestaan om onze werknemers in dienst te nemen of op andere manier, direct of indirect, voor je te laten werken als wij daar voorafgaand geen schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Op overtreding van deze afspraak staat een onmiddellijk opeisbare boete van €25.000 per overtreding en €500 per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat ons recht op volledige schadevergoeding onverlet.

Deze bepaling is ook van toepassing gedurende een periode van een jaar na beëindiging van onze overeenkomst, tenzij het belemmeringsverbod in de zin van artikel 9a Wet Waadi van toepassing is. In dat geval geldt dat aan ons een redelijke vergoeding verschuldigd is voor de verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende werknemer. 

Artikel 14. Als we het echt niet met elkaar eens zijn

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over ons, onze werkzaamheden, facturen of iets anders, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, zodat we in overleg met elkaar een oplossing kunnen zoeken.  

We zullen eventuele conflicten zonder tussenkomst van de rechter zoveel mogelijk samen proberen op te lossen. Als wij er onderling met elkaar niet uitkomen, dan zullen we een mediator aanstellen om tussen ons te bemiddelen. Als binnen mediation geen oplossing wordt gevonden, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. Op deze overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.